Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

ISTO Itä-Suomi Oy, ISTO Kaakkois-Suomi Oy, ISTO Etelä-Suomi Oy, ISTO Group Oy, ISTO Espoo Oy myöhemmin ISTO.

Jarno Matikainen p. 010 2310 621, jarno.matikainen@isto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jarno Matikainen p. 010 2310 621, jarno.matikainen@isto.fi

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana ISTO:ssa toimii Jarno Matikainen p. 010 2310 621, jarno.matikainen@isto.fi

4 Rekisterin nimi

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

5 Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja telemetrisen menetelmän avulla asiakkaan suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta erillisellä kaavakkeella, jossa on heidän totuudenmukainen ja aitoon suostumukseen perustuva suostumuksen anto. Tietoja kerätään asiakassuhdetta varten.

Asiakasta on tiedotettu profiloinnista ja asiakkaalle on tehty selväksi, että hän voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi. Asiakastietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Asiakastietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään ISTO:n asiakkaiden tietoja, joita ovat As Oy:n ja Koy:n tietoja, päättävien henkilöiden, sekä osakkeenomistajien ja vuokralaisten tietoja, kuten henkilötunnus, etunimi, sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksuliikennetiedot, sekä asiakkaiden itse ISTO:lle tiedoksi antamaa tietoa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

ISTO on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille ISTO:n kumppaneille. ISTO luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää ISTO:a toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii ISTO:a luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon asiakkaasta ISTO:n hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

ISTO on tehnyt päätöksen olla siirtämättä ISTO:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. ISTO luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas on tähän tarkoitukseen antanut ISTO:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja ISTO on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

ISTO suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun asiakasrekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota ISTO noudattaa. ISTO ottaa huomioon asiakasrekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Olavinkatu 52, 57100 Savonlinna

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto asiakastietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut asiakastietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia asiakastietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat asiakastiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

ISTO poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista tai lakisääteistä perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii ISTO:a poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää ISTO:a säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 21.4.2020.

 

Yhteydenottopyyntö

Design By Digitaali
ISTO Group Oy
2157160-3
ISTO Espoo Oy
3107682-5
ISTO Kaakkois-Suomi Oy
0826511-8
ISTO Etelä-Suomi Oy
2830044-3
ISTO Itä-Suomi Oy
0864416-9
ISTO Pohjois-Savo Oy
3097433-2
Design By Digitaali